Pilot II

Last updated: 23 Oct 2018  |  5022 Views  | 

Pilot II

ข้อมูลตามหลักวิชาการ
Pilot II
คุณลักษณะของสินค้า
สีไพล็อตทูเป็นสีทับหน้าระเภทอัลคิดใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน
สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ต้องการป้องกันการลุกลาม
นอกจากนี้ยังใช้เป็นสีชั้นกลางต้องมีการเตรียมงานก่อนใช้สี
ข้อแนะนำในการใช้งาน
ใช้เป็นสีทับหน้าส่วนที่อยู่เหนือน้ำตามระบบสีอัลคิดเหมาะสำหรับพื้นผิวเหล็กและไม้ทานทานต่อทุกสภวะอากาศและการปกมิดได้ดี
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุมพื้นที่
ไม่น้อยกว่าไม่เกินแนะนำ
ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน) 30 50 40
ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน) 60 105 85
ทาได้เนื้อที่ตามทฤษฎี (ตรม. ต่อลิตร) 16 9,6 12
ข้อคิดเห็น
กฏประเทศฮ่องกง: ประเภทของสีที่ใช้เคลือบในการซ่อมบำรุงงานเรือ; สารระเหย (VOC) 400
กรัมต่อลิตรวิธีการ HK EPD method (พร้อมใช้งาน); สารประกอบยกเว้น - N/A;
ค่าความถ่วงจำเพาะ: 1.04;
ทั้งค่าสารระเหยและค่าความถ่วงจำเพาะเป็นค่าปกติอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อเฉดสีอืี่นที่เกี่ยวข้อง
ใบรับรอง
APAS อนุมัติระบบสีเลขที่ 2922.

คุณลักษณะทางกายภาพ

เฉดสี

รม (MCI)

ตามคัลเลอร์การ์ดและมีจำ หน่ายในระบบโจตันมัลติคัลเลอร์สีอุตสาหกร

เนื้อสี (โดยปริมาตร)

* 48 ± 2

จุดวาบไฟ

36ºC ± 2 (เครื่องเซต้าแฟลช

ส่วนที่เป็นสารระเหย

410 gms/ltr UK-PG6/23(97). Appendix 3

ความเงา

เงามาก

ความคงทนของความเงา

ดี

ความทนทานต่อน้ำ

จำ กัด

ความทนทานต่อการขัดถู

ดี

ความยืดหยุ่น

ดี

โดยใช้ประจุไฟฟ้า

*วัดตามมาตรฐาน ISO 3233:1998 (E)

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวจะต้องสะอาด แห้ง และปราศจากสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ พื้นผิวที่ดีควรเป็นไปตามมาตรฐาน ISO

8504

พื้นผิวที่มีการเคลือบสี

ระบบสีเดิมไม่เสียหาย สะอาดและแห้ง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกบริการด้านเทคนิคบริษัท โจตันไทย จำ กัด

พื้นผิวอื่น ๆ

ระบบสีอาจนำ ไปใช้กับพื้นผิวอื่นๆ ได้

ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกบริการด้านเทคนิคสีโจตัน

เงื่อนไขระหว่างการทำ งานสี

อุณหภูมิของพื้นผิวต้องสูงกว่าจุดน้ำ ค้างในอากาศอย่างน้อย 3°ซ ,

โดยการวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์รอบๆบริเวณที่ทำงานสีระบบการระบายอากาศที่ดีจะทำให้เกิดการแห้งตัวที่สมบูรณ์

การพ่น

เครื่องพ่นระบบสูญญากาศหรือแบบธรรมดา

แปรง

และควรทำ ความหนาฟิล์มสีแห้งใ้ห้ได้ตามที่กำ หนดไว้

แนะนำ สำ หรับพื้นที่มุมอับและพื้นที่ขนาดเล็ก

ลูกกลิ้ง

แต่ควรพึงระวังการใช้ลูกกลิ้งในการทำ งานสีเพื่อให้ได้ความหนาฟิล์มสีแห้งตามที่กำ ห

นดไว้

สามารถใช้ได้

ข้อมูลในการปฎิบัติง

าน

อัตราส่วนผสม(โดยปริมาตร)

ส่วนผสมเดียว

ทินเนอร์ / คลีนเนอร์

โจตันทินเนอร์ เบอร์ 2

ข้อมูลสำ หรับใช้พ่นด้วยเครื่องพ่นไฮดรอลิค

แรงดันไฮดรอลิค

15 MPa (150 kp/cm², 2100 psi)

ขนาดของหัวพ่น

0.38 - 0.53 mm (0.015 - 0.021")

มุมการพ่น

40 - 80°

ไส้กรอง

ตรวจดูว่า ไส้กรองจะต้องสะอาดดี

ระยะเวลาในการแห้งตัว

ระยะเวลาในการแห้งตัวโดยทั่วไปมีความสัมพันธ์และมีผลกระทบจากระบบของการระบายอากาศ อุณหภูมิ

ความหนาของฟิล์มสีและจำ นวนชั้นของฟิล์มสี ข้อมูลที่ปรากฎในตารางอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

· การระบายอากาศที่ดี(งานภายนอกหรือมีระบบระบายอากาศที่ดี

· ความหนาที่บริษัทแนะนำไว้· ระบบสีชั้นเดียวบนพื้นผิวมาตรฐาน

อุณหภูมิของพื้นผิว 5°C 10°C 23°C 40°C

ระยะเวลาในการแห้งตัวที่ผิวหน้า

5 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง

ระยะเวลาในการแห้งแข็ง

25 ชั่วโมง 14 ชั่วโมง 7 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง

ระยะเวลาก่อนทาทับชั้นถัดไป

(ไม่ต่ำ กว่า)

36 ชั่วโมง 18 ชั่วโมง 16 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง

ระยะเวลาก่อนทาทับชั้นถัดไป

(ไม่เกิน) 1

1. พื้นผิวจะต้องแห้งและปราศจากสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองก่อนทาสี

ข้อมูลนี้เป็นเพียงแนวทางเพื่อใช้ในการทำ งานเท่านั้น ระยะเวลาในการแห้งตัว

ระยะเวลาก่อนทาทับชั้นถัดไปอาจน้อยกว่าหรือมากกว่าที่ระบุ ขึ้นอยู่กับปัจจัยและสิ่งแวดล้อมต่างๆ

หลายประการ เช่น ความหนาของฟิล์มสี ระบบการระบายอากาศ ความชื้น อายุการใช้งานของระบบสีเดิม

ความทนทานต่อสภาพต่างๆ ปัจจัยของระบบโดยรวมสามารถอธิบายแยกไว้ในเอกสารข้อมูลของระบบสี

ซึ่งสามารถระบุปัจจัยและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ชัดเจนยิ่งขึ้นได้

ระบบสีที่แนะนำ

สีรองพื้นอัลคิด หรือ ไพล็อต ไพรเมอร์ 2 x 40 μm (ความหนาของฟิล์มสีแห้ง

สีไพล็อต ทู 1 x 40 μm (ความหนาของฟิล์มสีแห้ง

หมายเหตุ1:

สามารถเพิ่มชั้นของฟิล์มสี หากจำ เป็น โดยเฉพาะเฉดสีแดง, ส้มและเหลือง

หมายเหตุ 2:

คอนกรีต

สีไพล็อต ทู ไม่เหมาะสมสำ หรับใช้โดยตรงบนสีรองพื้นซิงค์ริช หรือพื้นผิวสังกะสี (galvanized) หรือ พื้นผิวที่เป็นด่าง เช่้น

ระบบอื่น ๆ อาจสามารถนำ มาใช้ได้ ขึ้นอยู่กับพื้นที่การใช้งาน

การจัดเก็บ

สินค้าจะต้องจัดเก็บตามข้อกำ หนด ควรเก็บในที่แห้ง เย็น และมีการถ่ายเทอากาศที่ดี

ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง ควรปิดฝาให้แน่นตลอดเวลา

การขนย้าย

ควรขนย้ายด้วยความระมัดระวัง และควรคนสีให้เข้ากันให้ดีก่อนใช้งาน

ขนาดบรรจุ

5 ลิตร และ 20 ลิตร

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนบรรจุภัณฑ์ การพ่นสีควรทำ ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก

อย่าสูดหายใจละอองของสี ควรใสหน้ากากเมื่อพ่นสีและพยายามหลีกเลี่ยงมิให้สีถูกผิวหนัง

ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำ สะอาดกับสบู่ทันที

ถ้าถูกตาควรล้างด้วยน้ำ สะอาดและปรึกษาแพทย์ทันที

รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัยของโจตัน

 

วิธีการปฎิบัติ

Related content

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy